!DOCTYPE html> CONSTRUCTIM ® SA - Timisoara - constructii civile si industriale
Piața Unirii nr.3, Timișoara
+40.256.434.644
+40.256.495.126
+40.740.014.149
                                                                                   

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC CONSTRUCTIM ® SA vă asigură că respectă confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea SC CONSTRUCTIM ® SA .se angajează să protejeze orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectează, le prelucrează și/sau la care are acces.
Modul în care sunt colectate, procesate și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în bază cărora se face colectarea și prelucrarea acestor date, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.
Acest site, www.constructim.ro, este furnizat și administrat de SC CONSTRUCTIM ® SA , cu sediul în Timisoara, Piața Unirii nr.3, jud. Timis, înregistrată la ORC Timis sub nr. J35/219/1991 , având CUI 1802843, atribut fiscal RO, tel: +40.256.434.644, email: constructim@constructim.ro
Prin intermediul prezentei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica GDPR”) vrem să va asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi completată cu alte cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

 

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, prelucram urmatoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, nume și prenume. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal.
Pe lângă datele personale ale clienților, CONSTRUCTIM ® SA mai colectează date personale ale partenerilor, candidaților la angajare, angajaților, cititorilor, utilizatorilor siteului, membrii ai comunității, consultanți înregistrați, participanți la evenimente, etc

 

Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (ex:, oferte, felicitări cu ocazia sărbătorilor, alte informări în legătură cu furnizarea serviciilor noastre, etc.), alte comunicări, securitatea și detectarea și prevenirea fraudelor, motive juridice.

a) Servicul clienti: utilizăm datele pe care vi le solicităm pentru a vă oferi serviciile noastre la standarde cât mai ridicate.

b) Activități de marketing: CONSTRUCTIM ® SA utilizează datele dvs. cu caracter personal pentru activități de marketing. În situația în care vom efectua activități de marketing direct precum newsletter-uri comerciale și comunicări privind produsele și serviciile noastre, vom include și un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza când nu mai doriți să vă trimitem mesaje.

c) Alte comunicări: este posibil să existe și situații în care vom lua legătura cu dvs. prin e-mail, sms sau alte mijloace de comunicare în funcție de datele de contact pe care ni le-ați pus la dispoziție pentru cauze diverse.

d) Securitatea, detectarea și prevenirea fraudelor: putem utiliza o serie de date cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție pentru a preveni și investiga frauda. Se poate să comunicăm date personale către terțe părți (autorități) în condițiile legii și către consultanții noștrii externi.

e) Motive juridice: este posibil să existe situații în care vom fi nevoiți să folosim datele cu caracter personal pentru a rezolva dispute juridice sau reclamatii sau pentru a ne conforma unor solicitări venite din partea organelor în drept în măsura în care există dispoziții legale care să reglementeze aceste solicitări.

În conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul 679/2016, temeiul juridic pentru prelucrările descrise mai sus este:

În ceea ce privește scopurile avute în vedere la punctul a și b, CONSTRUCTIM ® SA va obține consimțământul dvs. înainte de a prelucra date personale în scop de marketing direct.

Având în vedere scopurile de la punctele c și d, ne bazăm prelucrarea datelor personale pe interesele noastre legitime. Atunci când vom utliliza datele dvs. personale pentru a servi intereselor noastre legitime vă garantăm că vom echilibra drepturile și interesele dvs. în protejarea informațiilor dvs. împotriva drepturilor și intereselor noastre.

În plus, în ceea ce privește scopul de la punctul e, temeiul juridic este și obligația noastră de a respecta obligația aplicabilă

Potrivit art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul 679/2016 (GDPR) pot fi prelucare date personale dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. În acest sens vă informam că dacă vom fi nevoiți să prelucrăm datele dvs. personale în alte scopuri decât cele pentru care v-am solicitat consimțământul, în scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate, vă vom solicita consimțământul și pentru prelucrarea acestor date.

 

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate doar deSC CONSTRUCTIM ® SA și nu vor fi comunicate altor terți fară acordul explicit al dvs. cu excepția cazurilor în care există o obligație legală/contractuală a noastră pentru a divulga aceste date.


Vă rugăm să aveți în vedere că site-ul www.constructim.ro poate conține link-uri de acces către alte site-uri care pot avea o altă politică de prelucrare a datelor cu caracter personal decât CONSTRUCTIM ® SA , subscrisa neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de către aceste terțe părți.

 

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate și stocate pe perioada maximă cerută de legile în vigoare. Astfel:

- Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe toată durata raportului nostru contractual și ulterior pe perioada stabilită de legislația financiar contabilă, respectiv pentru o perioadă de 10 ani;

- În cazul în care doriți să ne adresați diferite solicitări (mail-uri prin care solicitați oferte, întrebări cu privire la unele servicii) păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o durată de timp care nu va depăși 5 ani de la ultima corespondența trimisă.

- În cazul în care participați la o ofertă promoțională, vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe durata ofertei promoționale

- In cazul in care ne-ati dat consimtamantul sa folosim datele dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing, pastram aceste date până când ne solicitați să le ștergem, sau dupa o perioadă de inactivitate, în acest sens, vă informăm că datele stocate în baza noastră de date pentru comunicari în scop de marketing direct sunt șterse după trecerea unui termen de 10 ani de la ultima interacțiune cu dvs.

- În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările legale. Menționăm că datele prelucrate de modulele cookie (pentru a ne furniza publicitate online, pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare, etc) vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora în baza consimțământului dvs.

CONSTRUCTIM ® SA va revizui necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale: în fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.

Ștergem datele dvs. personale într-un interval de timp specificat. Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta.


 

Care sunt drepturile dvs.?

Aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare.

1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.

3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:

• atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;

• atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;

• atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct;

• atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare.

<

Există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;

- pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;

- pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

4. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite situatii, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:

• avem consimțământul dvs.;

• sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

• sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

5. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul să mutati, copiați, transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care nu le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

6. Dreptul la opoziție. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs atunci când o astfel de prelucare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți, în orice moment, din acel consimțământ. Retragerea consimțămânului acordat de catre dvs. nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a dezactiva modulele Cookie – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie din setările browsere-lor de internet care, de obicei, sunt programate în mod implicit să accepte module tip cookie. Multe module sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționare a site-urilor web, prin urmare dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți sau aplicații ale site-urilor. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-ul nostru / aplicațiile noastre, puteti face acest lucru prin modificarea setărilor browserului dvs. Aici găsiți Politica de cookie a CONSTRUCTIM ® SA .

9. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

CONSTRUCTIM ® SA face tot posibilul ca să vă protejeze datele dvs. personale și să se conformeze sau să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs..

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact indicate la începutul prezentului document. De asemenea, vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica.

 

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.

Solicitari juridice

CONSTRUCTIM ® SA accesează, păstrează și oferă informațiile dvs. autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

a. Ca și răspuns la solicitări de natură juridică atunci când legea ne impune acest lucru.

b. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru a detecta, a preveni și a raspunde la acte de fraudă, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile și materialele noastre), pe dvs. și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare. Informațiile pe care le primim despre dvs. pot fi stocate pe o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau a unei obligații legale.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate sau solicita informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv cereri în vederea exercitării drepturilor dvs. prin transmiterea unui mail la urmatoarea adresa: constructim@constructim.ro

CONSTRUCTIM ® SA va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum, orice comunicare ce urmeaza a fi transmisa in format electronic și măsurile luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de CONSTRUCTIM ® SA gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CONSTRUCTIM ® SA poate:

• fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

• fie să refuze să dea curs cererii.

 

Vă mulțumim!

Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de către CONSTRUCTIM ® SA conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Acest document a fost actualizat la 3 august 2019.