Skip to content
2021 | Caracal, jud.Olt
MUZEUL ETNOGRAFIC – Caracal
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Municipiul CARACAL

Locație

Caracal, jud.Olt

Anul începerii

2021

Descriere

Proiectul include lucrări de intervenţie asupra clădirii – Casă memorială - încadrată ca monument istoric arhitectural de clasa B, ce figurează în Lista monumentelor istorice din patrimoniul cultural local din mediul urban - la poziţia LMI 343, cod LMI OT-II-m-B-08739, situată in str. B. P. Haşdeu nr.2, municipiul Caracal, în vederea restaurării, consolidării, echipării şi dotării obiectivului de patrimoniu. Investiţia propusă, respectiv „Restaurarea, consolidarea, echiparea şi dotarea Muzeului de Etnografie «Hagiescu Mirişte», în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local”, vizează conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural local urban al localităţii Caracal şi a identităţii sale culturale, in vederea impulsionării, dezvoltării urbane în municipiul Caracal şi se derulează în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria Prioritară 3 a SUERD ’’Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.
Soluția propusă în proiect prevede ca din punct de vedere architectural să se păstreze toate caracteristicile clădirii existente, ţinând cont de calitatea acesteia de monument istoric de categoria B (importanţă locală), corpul principal din incinta urmând a fi restaurat şi realizate modificări ale spaţiilor interioare (funcţiuni, circulaţii, modificări structurale şi ale instalaţiilor) - conform recomandărilor existente în studiul istoric. Clădirea principală (corp - casa memorială) va constitui zona de casă memorială, din această funcţionalitate decurgând necesitatea restaurării spaţiilor interioare cât şi exterioare (faţade) cu o calitate superioară a materialelor. Astfel se vor reface finisajele pardoselilor din parter (cărămidă, piatră, duşumea şi gresie), se vor restaura faţadele şi tâmplăriile şi finisajele interioare şi exterioare şi se va realiza o analiză de parament interior, înainte de decopertarea pereţilor, în vederea refacerii cu finisaje adecvate. Tâmplăriile - uşi, ferestre - se vor restaura (uşi) şi se vor reface din acelaşi material (lemn), cu aceeaşi împărţire şi profile.
Elementele de feronerie existente - la uşa de intrare şi baluştrii scării către etaj - se vor reface cu acelaşi model. Sobele vor avea un caracter decorativ, urmând a fi desfăcute, curăţate şi reamplasate, cu toate elementele componente pe vechea lor poziţie.Învelitoarea se va reface pe volumetria iniţială, cu materiale adecvate tipologiei de învelitoare din ţigla trasă presată sfârşitul sec. XIX - începutul secolului XX. Faţadele clădirii se vor restaura, în concordanţă cu statutul clădirii de clădire monument, urmând să se cureţe sau să se refacă detaliile de arhitectură degradate datorită intemperiilor sau a unor finisaje improprii executate în timp asupra clădirii.
Lucrările de intervenţii principale la nivelul sistemului structural includ: subzidiri fundaţii existente sub pereţii portanţi din zidărie şi introducere de fundaţii noi din beton armat. Noile fundaţii vor asigura atingerea adâncimii de îngheţ şi nedepăşirea capacităţii portante a terenului de fundare; realizare straturi sub placa de pardoseală; realizare placă de pardoseală 15 cm; cămăşuire pe interior (2-4 cm cu plasă sudată) a pereţilor aferenţi demisolului. De asemenea, dacă în urma decopertărilor aceştia nu prezintă fisuri extinse, se pot realiza injecţii locale şi introducere în grosimea peretelui de zidărie a unor stâlpi din beton armat; suprabetonare planşeu zidărie peste demisol 12 cm; cămăşuire pe interior (5 cm cu plasă sudată) a pereţilor de zidărie exteriori pe zona Construcţie existentă în stadiu avansat de degradare. Respectarea dezideratului arhitectural precum căruia la nivelul etajului nu se poate realiza cămăşuire pe interior a pereţilor de zidărie presupune ca stâlpi din beton să fie introduşi în grosimea zidăriei, asigurând astfel rezistenţa necesară, pe înălţimea ambelor etaje; cămăşuire pe ambele feţe (5 cm cu plasă sudată) a pereţilor de zidărie interiori pe zona construcţie existentă în stadiu avansat de degradare. Pentru a asigura rezistenţa necesară vor trebui introduşi Stâlpii din beton, în grosimea zidăriei; cămăşuire pe interior (5 cm cu plasă sudată) a pereţilor de zidărie exteriori pe zona Construcţie ruinată şi completarea cu zidărie a zonelor lipsă; demolare pereţi de zidă rie interiori, resturi de planşee pe zona Construcţie ruinată şi refacere pereţi cu zidărie şi sâmburi din beton armat; introducere structură din zidărie armată, stâlpişori şi centuri cât şi fu ndaţiile aferente pe zona Construcţie ruinată şi Construcţie demolată; realizare planşeu din b eton armat, 13 cm, pe cele 3 zone, după eliminarea în prealabil a resturilor de planşeu din lemn existente; refacere şarpantă; refacere scări din beton armat, structură metalică, cărămidă în confor mitate cu prevederile arhitecturale;
Soluţia tehnică proiectată prevede refacerea instalațiilor: instalaţiile electrice se vor dimensiona pentru tensiunea de 3x400/230V; 50Hz și includ lucrări de: alimentarea cu energie electrica; instalaţii electrice de iluminat;instalaţii electrice pentru iluminatul exterior; instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţa; instalaţii electrice de prize; instalaţii electrice de forţa; instalaţii electrice de curenţi slabi; instalaţii de detecţie semnalizare si alarmare incendiu; instalaţia de protecţie prin legare la pamant; masuri de protecţie impotriva electrocutărilor; masuri de protecţie impotriva trăsnetelor;
Alimentarea cu apă rece se va face de la căminul de apometru şi se va poza îngropat, sub adancimea de îngheţ respectiv 1 m de la CTN; apa caldă menajeră va fi preparată într-un boiler electric de 100 L;
Instalaţia sanitară interioară va fi executată din conducte de polipropilenă reticulară -20 bari fibra compozită;
Traseele conductelor de apa rece si apa calda menajera vor fi pozate ingropat in sape,in zidărie, in plafon fals sau in nise special amenajate;
Instalaţii de climatizare - atât pentru încălzirea cât şi pentru răcirea mediului ambiant al încăperilor imobilului, s-a prevăzut montarea unor sisteme MULTI SPLIT pentru fiecare nivel. Cele două untăţi exterioare se vor monta în exteriorul imobilului în zona elevatorului. Agentul de răcire folosit pentru aceste instalaţii va fi ffeon ecologic R 410 A. Condensul va fi colectat şi evacuat către conducta de canalizare menajeră a imobilului.