Skip to content
2021 | Timisoara, Piata Huniade nr. 3
Colegiul tehnic Emanuil Ungureanu
Rezumatul proiectului

Beneficiar

Municipiul Timisoara - Colegiul tehnic Emanuil Ungureanu

Locație

Timisoara, Piata Huniade nr. 3

Anul începerii

2021

Descriere

Imobilul din Piața Huniade nr. 3 este monument de arhitectură și prezintă particularități arhitectonice speciale. Se regăseste clasificat în Lista Monumentelor Istorice-2010 poz. 65 Cod TM-II-a-B-06100.
Clădirea a fost construită de antreprenorul timişorean Eduard Reiter, pe baza planurilor arhitectului Albert Vigh, pe locul fostelor ziduri şi bastioane ale cetăţii din vecinătatea castelului Huniazilor. A fost ridicată ca o necesitate datorată creșteri numărului de copii care doreau să urmeze Școala de arte și meserii deschisă in anul 1879. Astfel că în anul 1899 a început construcţia acestei noi clădiri care să adăpostească o şcoală de arte și meserii, construcție ce avea să fie finalizată în anul următor.
Clădirea, actualul Colegiu Tehnic „Emanoil Ungureanu”, are o faţadă realizată în stil clasic şi o intrare marcată de trei arcade. Dacă parterul iese în evidenţă prin bosajele realizate pe zidărie, cele două etaje sunt decorate cu pilaştri terminaţi în capiteluri corintice. În interior s-au amenajat spaţii mari şi luminoase, pe lângă sălile de clasă fiind prevăzute atelierele necesare şi multe alte anexe. In sala festivă a Colegiului pictorul Ştefan Szönyi a realizat o frescă monumentală din sala festivă, de 15 metri lungime şi patru metri lăţime, care a fost restaurată în anii ’80 de pictorul V. Ţigu.
Proiectul actual prevede o reabilitare structurală, termică, și de finisaje interioare: reabilitarea structurii de rezistență și a acoperișului; reabilitarea termică, prin termoizolarea plăcii pe sol și cea deasupra ultimului nivel, inclusiv mansarda, precum și prin schimbarea/recondiționarea tâmplăriei exterioare, cu respectarea cerințelor impuse de normele în vigoare pentru imobil aflat în zona de protecție; refuncționalizare spații interioare; schimbarea și/sau recondiționarea tâmplăriei interioare și exterioare existente; reabilitarea și modernizarea instalaților electrice și de iluminat; reabilitarea și modernizarea instalațiilor sanitare, termice, de stingere a incendiilor; rotarea cu sistem de răcire a aerului; înlocuirea de finisaje în conformitate cu cerințele actuale; creare sistem de control acces cu respectarea prevederilor Legii 4/2008; dotările necesare imobilului; refuncționalizarea spațiilor cu altă destinație, cu includerea dotărilor necesare; la șarpantă existentă se propun reparații și înlocuirea elementelor de lemn în funcție de gradul de deteriorare al acestora, păstrănd geometria, proporțiile și dimensiunile vechii șarpante; învelitoarea existentă din țigla și tablă fălțuită este propusă spre înlocuire; se reface placa demisolului cu toate straturile necesare; la tronsonul B se propun consolidări ale pereților prin cămășuire cu beton armat formând trei nuclee și realizarea unei compartimentări a spațiilor cu o diafragmă de beton armat și zidărie